Chinese words for zhuai4 pinyin (pronunciation)

ye4, zhuai1, zhuai4
drag, throw, drag