Chinese words for zhuai1 pinyin (pronunciation)

ye4, zhuai1, zhuai4
drag, throw, drag