Chinese words for zhai3 pinyin (pronunciation)

zhai3
narrow