Chinese words for yao3 pinyin (pronunciation)

yao3
bite, nip