Chinese words for xu1 pinyin (pronunciation)

xu1
to require, to need, to want, necessity, need

xu1
beard, necessary, must, beard, mustache

xu1
devoid of content, void, false, empty, vain

xu1, yu4
sh, hush, implore

xu1
old burial grounds