Chinese words for xiang2 pinyin (pronunciation)

jiang4, xiang2
to drop, to fall, to come down, to descend, surrender

xiang2
detailed, comprehensive

xiang2
auspicious, propitious

xiang2
soar