Chinese words for xian3 pinyin (pronunciation)

xian3
prominent, conspicuous

xian3
danger (ous), rugged

xian1, xian3
fresh, few, rare