Chinese words for wang2 pinyin (pronunciation)

wang2
king, Wang (proper name)

wang2
to die, to perish