Chinese words for wan1 pinyin (pronunciation)

wan1
bay, gulf

wan1
bend, bent