Chinese words for tou2 pinyin (pronunciation)

tou2, tou
head, suff. for nouns

tou2
to throw, to send