Chinese words for shua4 pinyin (pronunciation)

shua1, shua4
brush, to select