Chinese words for shua1 pinyin (pronunciation)

shua1, shua4
brush, to select