Chinese words for shei2 pinyin (pronunciation)

shei2, shui2
who, who