Chinese words for kai3 pinyin (pronunciation)

kai3
generous, sad