Chinese words for jiao2 pinyin (pronunciation)

jiao2, jue2
to chew, to chew