Chinese words for jian4 pinyin (pronunciation)

jian1, jian4
between, among, space, (measure word), interstice, separate

jian4, xian4
to see, to meet, to appear (to be sth), to interview, appear

jian4
to establish, to found, to set up, to build, to construct

jian4
a measure word for thing, clothes, item

jian1, jian4
hard, strong, solid, firm, to supervise, to inspect, jail, prison, supervisor

jian4
warship

jian1, jian4
imbue, gradual, gradually

jian4
healthy

jian4
(door lock) key

jian4
arrow

jian4
fulfill (a promise), tread, walk

jian4
example, mirror, to view, reflection, to reflect, to inspect, to warn, (ancient bronze mirror)

jian4
recommend (a person)

jian4
splash