Chinese words for bu2 pinyin (pronunciation)

bu4, bu2
(negative prefix), not, no