Chinese words with 馆 character meaning (HSK)

BIN1, GUAN3
guesthouse

TU2, SHU1, GUAN3
library

使

DA4, SHI3, GUAN3
embassy

BO2, WU4, GUAN3
museum

LING3, SHI4, GUAN3
consulate