Chinese words with 金 character meaning (HSK)

JIANG3, JIN1
award money, premium, a bonus

XIAN4, JIN1
cash

JIN1, SHU3
metal

YA1, JIN1
deposit, cash pledge

ZI1, JIN1
funds, funding, capital

JI1, JIN1
fund

JIN1, RONG2
banking, finance, financial