Chinese words with 蛋 character meaning (HSK)

JI1, DAN4
(chicken) egg, hen's egg

DAN4, GAO1
cake

DAN4, BAI2, ZHI4
protein