Chinese words with 筑 character meaning (HSK)

JIAN4, ZHU4
building, to construct, Taiwan pr. jian4 zhu2