Chinese words with 球 character meaning (HSK)

DA3, LAN2, QIU2
play basketball

TI1, ZU2, QIU2
play soccer (football)

DI4, QIU2
the Earth, planet

PING1, PANG1, QIU2
table tennis, ping-pong, ping pong, table tennis ball

WANG3, QIU2
tennis

YU3, MAO2, QIU2
badminton, shuttlecock

QIU2, MI2
soccer fan, crazy about ball sports