Chinese words with 机 character meaning (HSK)

FEI1, JI1
airplane

JI1, CHANG3
airport, airfield

SHOU3, JI1
cell phone, cellular phone, mobile phone

JI1, HUI4
opportunity, chance, occasion

SI1, JI1
chauffeur, driver

DENG1, JI1, PAI2
boarding pass

JI1, QI4
machine

DONG4, JI1
motor, locomotive, motive, motivation, intention

JI1, DONG4
locomotive, motorized, power-driven, adaptable, flexible (use, treatment, timing etc)

JI1, GOU4
mechanism, structure, organization, agency, institution

JI1, LING5
clever, quick-witted

JI1, MI4
secret, classified (information)

JI1, XIE4
machine, machinery, mechanical

JI1, YU4
opportunity, favorable circumstance, stroke of luck

JI1, ZHI4
quick-witted, tact, witty, resourceful

SHENG1, JI1
opportunity to live, to reprieve from death, life force, vitality

SHI2, JI1
fortunate timing, occasion, opportunity

TOU2, JI1
to speculate (on financial markets), opportunistic, congenial, agreeable

WEI1, JI1
crisis