Chinese words with 子 character meaning (HSK)

BEI1, ZI5
cup, glass

ER2, ZI5
son

YI3, ZI5
chair

ZHUO1, ZI5
table, desk

HAI2, ZI5
child

QI1, ZI5
wife

BI2, ZI5
nose

DIAN4, ZI3, YOU2, JIAN4
electronic mail, email

GE4, ZI5
height, stature, build, size

JU4, ZI5
sentence

KU4, ZI5
trousers, pants

KUAI4, ZI5
chopsticks

MAO4, ZI5
hat, cap

PAN2, ZI5
plate, tray, dish

PING2, ZI5
bottle

QUN2, ZI5
skirt

BAO1, ZI5
steamed stuffed bun

DU4, ZI5
belly, abdomen, stomach

HE2, ZI5
box

JIAO3, ZI5
dumpling, pot-sticker

JING4, ZI5
mirror

SHAO2, ZI5
scoop, ladle

SUN1, ZI5
grandson (paternal)

WA4, ZI5
socks, stockings

XIAO3, HUO3, ZI5
lad, young fellow, young man, young guy, youngster

YANG4, ZI5
manner, air, looks, aspect

YE4, ZI5
foliage, leaf

BEI4, ZI5
quilt

BO2, ZI5
neck

CHA1, ZI5
fork

CHI3, ZI5
rule, ruler (measuring instrument)

GUAN3, ZI3
tube, pipe, drinking straw

HOU2, ZI5
monkey

JIA1, ZI5
clip, clamp, tongs, folder, wallet

JU2, ZI5
tangerine

RI4, ZI5
a given day (calendar), days of one's life, time

SANG3, ZI5
throat, voice

SHENG2, ZI5
rope, string, cord

SHI1, ZI5
lion

SHU1, ZI5
comb

TU4, ZI5
hare, rabbit

WANG2, ZI3
prince, son of a king

WU1, ZI5
house, room

YI2, BEI4, ZI5
(for) a lifetime

YING3, ZI5
shadow, reflection, indication, influence

ZHU2, ZI5
bamboo

BIAN4, ZI5
plait, braid, pigtail, a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent, handle

GE1, ZI5
pigeon, dove, various birds of the species Columbidae

GOU1, ZI5
hook

JUN1, ZI3
nobleman, person of noble character

MIAN4, ZI5
outer surface, outside, honor, reputation, face (as in 'losing face'), self-respect, feelings, (medicinal) powder

QU3, ZI5
poem for singing, tune, music

SAO3, ZI5
(informal) older brother's wife, sister-in-law

TING2, ZI5
pavilion

ZHI2, ZI5
brother's son, nephew

ZHONG3, ZI5
seed

ZI3, DAN4
bullet