Chinese words with 士 character meaning (HSK)

BO2, SHI4
doctor, court academician (in feudal China), Ph.D.

HU4, SHI5
nurse

SHUO4, SHI4
master's degree, learned person

NV3, SHI4
lady, madam

SHI4, BING1
soldier

REN2, SHI4
person, figure, public figure

SHEN1, SHI4
gentleman